Accessibility Links

[CAT] L’informem que les seves dades personals seran incloses en els fitxers responsabilitat de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA amb domicili en c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona i seran tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud d’una acreditació professional per tal de poder assistir a la 53ena edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que té previst celebrar-se del 8 al 18 d’octubre de 2020 (en endavant, el “Festival”), el que comporta que Vostè, en la seva condició de persona especialment acreditada, pugui gaudir d’una sèrie d’avantatges relatius al Festival. La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment i l’interès legítim. Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a (administracio2@sitgesfilmfestival.com), juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l’assumpte: “Protecció de dades, Acreditacions”. Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades al nostre web https://sitgesfilmfestival.com/cat.

L’informem també que en el cas que durant el Festival Vostè se situï en les àrees denominades “Photocall” o en zones pròximes a aquestes, Vostè està exposat a poder sortir en fotografies que es publiquin en els materials del Festival, la qual cosa podria incloure el nostre Web a https://sitgesfilmfestival.com/cat i/o xarxes socials.

[ES] Le informamos de que sus datos personales se incluirán en los ficheros responsabilidad de la FUNDACIÓ SITGES FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA con domicilio en c/ Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona y serán tratados con la finalidad de poder gestionar su solicitud de una acreditación profesional para poder asistir a la 53 edición del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que tiene previsto celebrarse del 8 al 18 de octubre de 2020 (en adelante, el “Festival”), lo que conlleva que Ud., en su condición de persona especialmente acreditada, pueda disfrutar de una serie de ventajas relativas al Festival. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es su consentimiento y el interés legítimo. Sus datos personales serán conservados hasta que hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para las finalidades para las cuales fueron recogidos. En cualquier momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos personales para las finalidades antes mencionadas, así como también su derecho a retirar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales para las finalidades anteriormente expuestas, dirigiéndose por escrito a (administracio2@sitgesfilmfestival.com), junto con la fotocopia de su DNI e indicando el asunto: “Protección de datos, Acreditaciones”. Ud. también puede consultar información adicional en materia de protección de datos en nuestra web https://sitgesfilmfestival.com/cas

Le informamos de que en caso de que durante el Festival Ud. se sitúe en las áreas denominadas “Photocall” o en zonas próximas a estas, Ud. está expuesto a poder salir en fotografías que se publiquen en los materiales del Festival, lo que podría incluir nuestra Web en https://sitgesfilmfestival.com/cas y/o redes sociales

[EN] We inform you that your personal data will be included in the files which are the responsibility of the SITGES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF CATALONIA FOUNDATION with its address at c/Sant Honorat, 32, 08870 Sitges, Barcelona and will be processed in order to manage your request for professional accreditation to attend the 53rd International Fantastic Film Festival of Catalonia, which is scheduled to take place from 8 to 18 October 2020 (hereinafter referred to as the “Festival”), which implies that you, as a specially accredited person, can enjoy a number of benefits relating to the Festival. The legal basis for the processing of your personal data is your consent and legitimate interest. Your personal data will be kept until they are no longer necessary or relevant for the purpose for which they were obtained. At any time you may exercise your rights to access, modify, delete, transfer, limit or oppose the processing of your personal data, as well as your right to withdraw your consent to the processing of your personal data for the above-mentioned purposes, by writing to (administracio2@sitgesfilmfestival.com), together with a photocopy of your ID card and indicating the subject: “Data Protection, Accreditation”. You can consult additional information on data protection on our website https://sitgesfilmfestival.com/eng

We inform you that in the event that during the Festival you are located in the areas called “Photo-call” or in areas close to them, you are exposed to the possibility of appearing in pictures that are published in the Festival materials, which could include our website https://sitgesfilmfestival.com/eng and/or social networks.0