[CAT]

RESUM FUNCIONAMENT FESTIVAL ONLINE

• El període de visionament comença el dijous dia 8 d’octubre a les 10h i finalitza el diumenge 18 d’octubre a les 23:59h UTC/GMT +1 hora.

• Cada pel·lícula té un període de reproducció de 30 hores. Una vegada has començat a veure una pel·lícula (un cop has fet “play”), la pots aturar i recuperar durant les 30h següents. Passat aquest temps, la sessió haurà “caducat”.

• Les pel·lícules deixaran d’estar disponibles el diumenge 18 d’octubre a mitjanit, coincidint amb la finalització del Festival presencial. Això vol dir que s’aturarà el visionament de les pel·lícules que s’estiguin reproduint en aquell moment i no es podran recuperar.

• Totes les sessions tenen un número màxim de visionaments, pel que és possible que algunes “s’exhaureixin” igual que passa als cinemes quan s’acaben les entrades.

• No es poden utilitzar les entrades del Festival presencial pel visionament de la mateixa pel·lícula en el format digital

PREGUNTES FREQÜENTS FESTIVAL ONLINE

Totes les projeccions són de pagament?
Si, es poden adquirir passis individuals o si ho prefereixes hi ha ofertes en forma de packs.

Les projeccions es poden aturar i reprendre més endavant?
Cada pel·lícula té un període de reproducció de 30 hores. Una vegada has començat a veure una pel·lícula (un cop has fet “play”), la pots aturar i reprendre durant les 30h següents. Passat aquest temps, la sessió haurà “caducat”.

Un cop registrat un dispositiu, tinc l’obligació de visionar les pel·lícules sempre en el mateix?
És possible canviar el dispositiu, per fer-ho caldrà entrar al teu perfil a “My Devices” i esborrar un dispositiu per permetre que l’altre s’obri.

Amb quants dispositius puc veure el contingut de la plataforma?
No es pot reproduir una pel·lícula simultàniament en més d’un dispositiu, si necessites canviar de dispositiu cal anar al teu perfil a “My Devices” i esborrar l’anterior dispositiu registrat.

Quina és la qualitat màxima de reproducció del material allotjat a la plataforma?
La plataforma disposa d’una qualitat màxima de 2k, però es podrà escollir qualitats inferiors depenent de el tipus de connexió de l’usuari.

Pels acreditats de PRESS i INDUSTRY només hi ha 25 pel·lícules disponibles a la plataforma?
Els acreditats de PRESS i INDUSTRY disposen d’una selecció de 25 pel·lícules realitzada pels programadors. La resta de títols estaran disponibles per al seu visionat previ pagament.

Quins són els requisits del sistema?
Podeu utilitzar PC amb Windows 7+, Mac amb Intel i macOS10.12 +. Necessitareu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra: la connexió telefònica no funcionarà. Trobaràs més especificacions en les preguntes següents.

Quins són els requisits pels equips Windows?
Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer o Opera. Us recomanem que utilitzeu la versió més recent del navegador, ja que pot ser que les versions anteriors no siguin compatibles. Internet Explorer a Windows 7 ja no és compatible. Necessiteu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra: la connexió telefònica no funcionarà.

Quins són els requisits pels equips Mac?
MacOS 10.12 o posteriors. Google Chrome, Firefox, Safari o Opera. Us recomanem que utilitzeu la versió més recent del navegador, ja que pot ser que les versions anteriors no siguin compatibles. Necessiteu una connexió a Internet de banda ampla o de fibra: la connexió telefònica no funcionarà.

No puc reproduir cap dels continguts, què passa?
Comproveu els requisits mínims del sistema anteriors. Us recomanem que actualitzeu la versió més recent del navegador. Utilitzem una transmissió de bits adaptativa que significa que la qualitat del streaming s’ajustarà automàticament en funció de la velocitat d’internet. Per a transmissions d’alta definició (HD), recomanem connexions VDSL, per cable o de fibra, ja que no podem garantir la transmissió constant en HD amb ADSL.

Què passa si oblido la meva contrasenya?
A l’apartat “Sign In” premeu “Forgotten your password?”, introduïu l’adreça de correu electrònic que heu utilitzat per crear el compte i se us enviarà un enllaç per restablir la vostra contrasenya.

Per què la reproducció de vídeo no funciona o no funciona correctament?
Si la vostra connexió a Internet és dèbil, podeu tenir problemes durant la reproducció.

¿Com selecciono els subtítols?
Per seleccionar els subtítols has de prémer el botó “cc” i seleccionar idioma. Aquest botó està situat a la part inferior dreta de la pantalla de reproducció.

Puc veure el contingut de la plataforma a la TV?
Sempre que la televisió sigui compatible amb aquesta tecnologia, un cop has iniciat la projecció al menú de sota tens l’opció d’enviar la imatge a dispositius compatibles com TV o tablets.

enter image description here

[ES]

RESUMEN FUNCIONAMIENTO FESTIVAL ONLINE

• El periodo de visionado comienza el jueves día 8 de octubre a las 10h y finaliza el domingo 18 de octubre a las 23: 59h UTC / GMT +1 hora.

• Cada película tiene un periodo de reproducción de 30 horas. Una vez has empezado a ver una película (una vez has hecho “play”), la puedes detener y recuperar durante las 30h siguientes. Pasado este tiempo, la sesión habrá “caducado”.

• Las películas dejarán de estar disponibles el domingo 18 de octubre a medianoche, coincidiendo con la finalización del Festival presencial. Esto significa que se detendrá el visionado de las películas que se estén reproduciendo en ese momento y no se podrán reanudar.

• Todas las sesiones tienen un número máximo de visionados, por lo que es posible que algunas se “agoten” igual que ocurre en los cines cuando se acaban las entradas fisicas.

• No se pueden utilizar las entradas del Festival presencial para visionado de la misma película en el formato digital

PREGUNTAS FRECUENTES FESTIVAL ONLINE

Todas las proyecciones son de pago?
Si, se pueden adquirir pases individuales o si lo prefieres hay ofertas en forma de packs.

Las proyecciones se pueden detener y reanudar más adelante?
Cada película tiene un periodo de reproducción de 30 horas. Una vez has empezado a ver una película (una vez has hecho “play”), la puedes detener y reanudar durante las 30h siguientes. Pasado este tiempo, la sesión habrá “caducado”.

Una vez registrado un dispositivo, tengo la obligación de visionar las películas siempre en el mismo?
Es posible cambiar el dispositivo, para ello habrá que entrar a tu perfil en “My Devices” y borrar un dispositivo para permitir que el otro se pueda utilizar.

Con cuántos dispositivos puedo ver el contenido de la plataforma?
No se puede reproducir una película simultáneamente en más de un dispositivo, si necesitas cambiar de dispositivo hay que ir a tu perfil en “My Devices” y borrar la anterior dispositivo registrado.

¿Cuál es la calidad máxima de reproducción del material alojado en la plataforma?
La plataforma dispone de una calidad máxima de 2k, pero se podrá escoger calidades inferiores dependiendo del tipo de conexión del usuario.

Para los acreditados de PRESS y INDUSTRY sólo hay 25 películas disponibles en la plataforma?
Los acreditados de PRESS y INDUSTRY disponen de una selección de 25 películas realizada por los programadores. El resto de títulos estarán disponibles para su visionado previo pago.

¿Cuáles son los requisitos del sistema?
Puede utilizar PC con Windows 7+, Mac con Intel y macOS10.12 +. Necesitará una conexión a Internet de banda ancha o de fibra: la conexión telefónica no funcionará. Encontrarás más especificaciones en las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los requisitos para los equipos Windows?
Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer u Opera. Se recomienda utilizar la versión más reciente del navegador, ya que puede que las versiones anteriores no sean compatibles. Internet Explorer en Windows 7 ya no es compatible. Necesita una conexión a Internet de banda ancha o de fibra: la conexión telefónica no funcionará.

¿Cuáles son los requisitos para los equipos Mac?
MacOS 1012 o posteriores. Google Chrome, Firefox, Safari u Opera. Se recomienda utilizar la versión más reciente del navegador, ya que puede que las versiones anteriores no sean compatibles. Necesita una conexión a Internet de banda ancha o de fibra: la conexión telefónica no funcionará.

No puedo reproducir ninguno de los contenidos, qué pasa?
Compruebe los requisitos mínimos del sistema anteriormente mencionados. Le recomendamos que actualice la versión más reciente del navegador. Utilizamos una transmisión de bits adaptativa que significa que la calidad del streaming se ajustará automáticamente en función de la velocidad de internet. Para transmisiones de alta definición (HD), recomendamos conexiones VDSL, por cable o de fibra, ya que no podemos garantizar la transmisión constante en HD con ADSL.

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?
En el apartado “Sign In” pulse “Forgotten your password?”, Introduce la dirección de correo electrónico que utilizó para crear la cuenta y se le enviará un enlace para restablecer su contraseña.

¿Por qué la reproducción de vídeo no funciona o no funciona correctamente?
Si su conexión a Internet es débil, puede tener problemas durante la reproducción.

¿Cómo selecciono los subtítulos?
Para seleccionar los subtítulos debes pulsar el botón “cc” y seleccionar idioma. Este botón esta situado en la parte inferior derecha de la pantalla de reproducción.

Puedo ver el contenido de la plataforma en la TV?
Siempre que la televisión sea compatible con esta tecnología, cuando entras la proyección en el menú de abajo tienes la opción de enviar la imagen a dispositivos compatibles como TV o tablets.

enter image description here

[EN]

ONLINE FESTIVAL OPERATION SUMMARY

• The viewing period begins on Thursday, October 8 at 10 am and ends on Sunday, October 18 at 11:59 p.m. UTC / GMT +1 hour.

• Each movie has a playback period of 30 hours. Once you have started to watch a movie (once you have done “play”), you can stop and retrieve it during the next 30 hours. After this time, the session will have “expired”.

• The films will no longer be available on Sunday, October 18 at midnight, coinciding with the end of the Festival in person. This means that movies currently playing will be stopped and cannot be resumed.

• All sessions have a maximum number of viewings, so it is possible that some are “sold out” as happens in theaters when physical tickets run out.

• Tickets for the Festival in person cannot be used to view the same film in digital format.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ONLINE FESTIVAL

Are all screenings paid?
Yes, individual passes can be purchased or if you prefer there are offers in the form of packs.

Can projections be stopped and resumed later?
Each movie has a playback period of 30 hours. Once you have started watching a movie (once you have done “play”), you can stop and resume it for the next 30 hours. After this time, the session will have “expired”.

Once a device is registered, do I have the obligation to always watch movies on it?
It is possible to change the device, for this you will have to enter your profile in “My Devices” and delete one device to allow the other to be used.

With how many devices can I view the content of the platform?
You cannot play a movie simultaneously on more than one device, if you need to change devices you have to go to your profile in “My Devices” and delete the previous registered device.

What is the maximum quality of reproduction of the material hosted on the platform?
The platform has a maximum quality of 2k, but you can choose lower qualities depending on the type of connection of the user.

For PRESS and INDUSTRY borrowers, are there only 25 films available on the platform?
The PRESS and INDUSTRY accredited have a selection of 25 films made by the programmers. The rest of the titles will be available for viewing upon payment.

What are the system requirements?
You can use PC with Windows 7+, Mac with Intel, and macOS10.12 +. You will need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work. You will find more specifications in the following questions.

What are the requirements for Windows computers?
Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10. Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer or Opera. It is recommended to use the latest version of the browser, as older versions may not be compatible. Internet Explorer in Windows 7 is no longer supported. You need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work.

What are the requirements for Mac computers?
MacOS 1012 or later. Google Chrome, Firefox, Safari or Opera. It is recommended to use the latest version of the browser, as older versions may not be compatible. You need a broadband or fiber Internet connection - the dial-up connection will not work.

I can’t reproduce any of the content, what’s wrong?
Check the minimum system requirements mentioned above. We recommend that you update the latest version of your browser. We use adaptive bitrate which means that the quality of the streaming will automatically adjust based on internet speed. For high definition (HD) broadcasts, we recommend VDSL, cable or fiber connections, as we cannot guarantee consistent HD streaming with ADSL.

What if I forget my password?
In the “Sign In” section click “Forgotten your password?”, Enter the email address you used to create the account and a link will be sent to reset your password.

Why is video playback not working or not working properly?
If your Internet connection is weak, you may have problems during playback.

How do I select the subtitles?
To select the subtitles you must press the “cc” button and select language. This button is located at the bottom right of the playback screen.

Can I see the content of the platform on TV?
As long as the television is compatible with this technology, when you enter the projection in the menu below you have the option to send the image to compatible devices such as TV or tablets.

enter image description here